Terms of Use

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Provozovatelem internetového obchodu „Shesaysno.com“, je:

Petra Uríčková
Sevastopolská 147/4
101 00 Praha
IČO: 04275365

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 10.

1.2 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) provozovatele (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.peknesukne.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.3 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenska.

2.3 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.3.1 objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);

2.3.2 způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;

2.3.3 informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.4 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „e-mailová adresa kupujícího“).

2.5 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.6 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je platne uzavřený doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu e-mailem, a to na e-mailovú adresu kupujícího.

2.7 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.3 Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se seznámil s obsahem internetového obchodu Shesaysno.com, a to minimálně v rozsahu stanoveném v § 53 odst. 4 zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a také že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2.4. Kupující odesláním své objednávky v rámci internetového obchodu prohlašuje a zaručuje, že je srozuměn s postupem a mechanismem uzavření kupní smlouvy, jakož i všemi právy a povinnostmi z takového právního úkonu vyplývajících či jinak souvisejících.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

3.1.1 bezhotovostně přes účet Paypal;

3.1.2 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 247612287/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a. s. (dále jen „účet prodávajícího“).

3.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

3.3 V případě bezhotovostní platby přes Paypal nebo převodem na účet je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.4 V případě bezhotovostní platby převodem na účet je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.5 Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

3.6 Zboží a ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovom obchodě Shesaysno.com.

3.7 Ustanovením tohoto článku není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1 Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

4.2 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.3 Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

4.4 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.1., vrátí prodávající poskytnuté plnění kupujícím do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 4.3 kupní smlouvy, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.5 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.6 Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že zboží bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

4.7 Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno, a to na adresu provozovny prodávajícího Charkovská 16, 101 00 Praha.

4.8 Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3 Pokud by došlo ke změně dodací adresy, je kupující povinen neprodleně písemně informovat prodávajícího o této skutečnosti.

5.4 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5 Kupující je povinen zkontrolovat při přebírání zboží stav obalu zásilky. Pokud zásilka vykazuje vady, je kupující povinen rozbalit ji pouze v přítomnosti pracovníka doručovatele a sepsat s ním o prohlídce písemný protokol podepsaný oběma stranami a tento kdykoliv na požádání prodávajícímu předložit. O poškození zásilky je kupující povinen prodávajícího neprodleně informovat e-mailem nebo telefonicky.

5.6 V případě, že kupující poruší ustanovení předchozího odstavce 5.5, je prodávající oprávněn odmítnout pozdější reklamaci kupujícího.

5.7 Vlastnictví ke boží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí a zaplacení celé kupní ceny.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

6.2.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

6.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

6.2.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

6.2.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

6.2.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

6.4 Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7. ZÁRUKA

7.1 Záruka začíná běžet prvním dnem od převzetí zboží kupujícím, přičemž na zboží je poskytována záruka 24 měsíců.

7.2 Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby.

7.3 Záruka se nevztahuje na vady způsobené:

7.3.1 použitím, které je v rozporu s návodem k použití zboží;

7.3.2 použitím, které je v rozporu obvyklým způsobem použití zboží;

7.3.3 neodborným či nešetrným zacházením se zbožím;

7.3.4 mechanickým poškozením zboží;

7.3.5 poškozením zboží vnějšími vlivy;

7.3.6 poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo opotřebením.

7.4 Reklamaci je kupující povinen uplatnit u prodávajícího s přesným popisem vady, příčinou a okamžikem jejího vzniku, a to písemně na adresu místa podnikání prodávajícího.

7.5 K reklamaci je kupující povinen připojit kopii dokladu o koupi zboží a kontakt na kupujícího.

7.6 Reklamace je vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne písemně jinak.

7.7 Prodávající kupujícímu vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy zboží a době jejího trvání, popřípadě písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.8 V případě uznané reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží).

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJÚ

8.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

8.4 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.5 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.6 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 8.4) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

8.6.1 požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

8.6.2 požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.8 Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.

9.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

9.3 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a vzorový reklamační formulář.

9.4 Kontaktní údaje prodávajícího

jméno: Petra Uríčková

adresa pro doručování: Charkovská 16, 101 00 Praha

e-mailová adresa: petra@shesaysno.com

telefonický kontakt: + 420 702 804 772

V Praze dne 1. 2. 2016

Aktualizace ..
Váš košík je prázdný.

Přihlas se do newslettru a jako dárek dostaneš 100,- Kč na tvou první objednávku!